Avalon


Hello Maikim,

I am happy to talk to you. I am sorry that you were removed from Avalon. Our group (guild, alliance) has a treaty (pact, deal, agreement) with other groups; we do not attack them. There is a notice (warning, note) about this on the board of the group. You probably did not see it or, if your English is not good, you ignored it and didn’t read it.

You attacked 2 people from these other groups. We tried to contact you in many ways to stop you but we were not able to talk to you. We will be happy to have you back in the group; however, we have to be able to communicate (contact, talk) with you. You can use the translator in the mail (read arrow in the image) to convert (translate) the English messages (mails, emails) to vietnamese, if you need to. Please, send me a mail (message) in the game so I know you read this message.

After you were removed from the group, a new member of Avalon (Arcturus9) attacked you. This person had just joined the group and did not know that we were trying to communicate (talk, get in contact) with you. We apologize.

Your friend,

Akai tora


Xin chào Maikim,

Tôi rất vui được nói chuyện với bạn. Tôi xin lỗi vì bạn đã bị xóa khỏi Avalon. Nhóm của chúng tôi (bang hội, liên minh) có một hiệp ước (hiệp ước, thỏa thuận, thỏa thuận) với các nhóm khác; chúng tôi không tấn công họ. Có một thông báo (cảnh báo, ghi chú) về điều này trên bảng của nhóm. Bạn có thể đã không nhìn thấy nó hoặc, nếu tiếng Anh của bạn không tốt, bạn đã bỏ qua nó và không đọc nó.

Bạn đã tấn công 2 người từ các nhóm khác. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bạn bằng nhiều cách để ngăn bạn nhưng chúng tôi không thể nói chuyện với bạn. Chúng tôi sẽ rất vui khi có bạn trở lại trong nhóm; tuy nhiên, chúng tôi phải có thể liên lạc (liên lạc, nói chuyện) với bạn. Bạn có thể sử dụng trình dịch trong thư (đọc mũi tên trong ảnh) để chuyển đổi (dịch) các tin nhắn tiếng Anh (thư, email) sang tiếng Việt, nếu bạn cần. Xin vui lòng, gửi cho tôi một thư (tin nhắn) trong trò chơi để tôi biết bạn đọc tin nhắn này.

Sau khi bạn bị xóa khỏi nhóm, một thành viên mới của Avalon (Arcturus9) đã tấn công bạn. Người này mới gia nhập nhóm và không biết rằng chúng tôi đang cố gắng liên lạc (nói chuyện, liên lạc) với bạn. Chúng tôi xin lỗi.

Bạn của bạn,

Akai tora