Japanese I: 17-24, summary

# pronouns nouns adverbs verbs adject. particles pre/suffix. conjun.
17 mono yukkuri tagaru taka-i
18 ka-nai motto go-
oku-san
shu-jin
mizu
hon
19 dare washinton yoroshiku hairu -tachi
soko wine sumu
watashi-tachi hajimeru
20 kodomo ooki-i -nin (people)
ko chiisa-i
otoko
onna
issho
21 watashi-tachi-no o-te-arai arau hontou-na
toire
ka-zoku
nyuuyooku
hitori
futari
22 kuruma iu
gasorin kotaeru
ritta
kiro
23 mantan tazuneru massugu-na
ikimasu too-i
matsu
24 achira toukyou kara (from) sore-kara
kore yokohama
sore michi
migi
hidari

verbsthe masu form – ます
present / future
past


positive
-masu
-mashita


negative
-masen
-masen deshita# verb masu kanji
1 to understand wakarimasu 分かります
to feel at ease sumimasu 済みます
4 to talk hanashimasu 話なします
5 to eat tabemasu 食べます
to drink nomimasu 飲みます
8 to do shimasu します
to buy kaimasu 買います
14 to give agemasu あげます
15 to come kimasu 来ます
16 to be excessive sugimasu すぎます


# verb masu te form
10 to listen kikimasu kiite
11 to repeat kurikaesu kurikaeshite
13 to possess moteru motte
15 to go kuru itte

Particles

no – の

A の B establishes a relationship where B is, in some way, part of A.

 • place of origin/manufacturing

  American beer (America’s beer)
  Japanese car (Japan’s car)


  america no biiru
  nihon no kuruma


 • absolute location

  inside the car (car’s middle)
  in front of my eyes (eye’s front)


  kuruma no naka
  me no mae


 • relative location
  ko-so-a-do establish a distance to the speaker

  this car (“this’s” car)
  that car (“that’s” car)
  that far away car (“that-far-away’s” car)
  which car (“which’s” car)


  kono kuruma
  sono kuruma
  ano kuruma
  dono kuruma


 • appearance

  the kimono with flowers (“flower’s” kimono)
  the postcard with flowers (“flower’s postcard)


  hana no kimono
  hana no hagaki


 • Place of work

  Mr. Suzuki, from SONY (SONY’s Mr. Suzuki)
  Ms. Tanaka from DOCOMO (“DOCOMO’s” Ms. Tanaka)


  SONY no Suzuki san
  DOCOMO no Tanaka san


Verbs

# verb masu kanji
1 to understand wakarimasu 分かります
to finish sumimasu すみます
4 to talk hanashimasu 話なします
5 to eat tabemasu 食べます
to drink nomimasu 飲みます
8 to do shimasu します
to buy kaimasu 買います

conjunctions

kedo

If we want to connect the sentences, we need to use, from formal to casual, ‘keredomo’, ‘keredo’, or ‘kedo’:

I understand English, but I don’t understand Japanese.
eigo ga wakarimasu kedo, nihongo ga wakarimasen.

i-adjectives -i/-ku

To turn i-adjectives into adverbs, we replace the -i with -ku. ii (good) is a special i-adjective that is conjugated with its old form ‘yoi’, ‘ii‘ (good) is the adjective and ‘yoku‘ (well) is the adverb.


romaji
alone
modify noun
modify verb

alone
modify noun
modify verb


romaji
ii desu
ii biiru
yoku wakarimasu

hayai desu
hayai hito
hayaku nomimasu


English
it’s good
good beer
understand well

it’s fast
fast person
drink quickly